Nasza propozycja ofertowa to:

Nowoczesna księgowość. Zawsze
z korzyścią dla klienta.

OFERTA

Usługi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (Ustawa o rachunkowości, MSR/MSSF)
 • Tworzenie zakładowego planu kont
 • Przygotowanie polityki rachunkowości
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
 • Ustalanie zobowiązań publiczno-prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Wsparcie w obsłudze organów kontrolnych oraz audytorów prowadzących przeglądy i badania sprawozdań finansowych
 • Sprawozdania GUS oraz NBP

Usługi w zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Formalno-rachunkowa weryfikacja dokumentów księgowych
 • Sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia – naliczanie amortyzacji
 • Sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie zeznań rocznych osób prowadzących działalność gospodarczą

Usługi kadrowo-płacowe

 • Prowadzenie kartotek danych osobowych pracownika
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac
 • Przygotowanie przelewów
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji ZUS/US/GUS/PFRON
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • Urlopy
 • Kontrola terminów badań lekarskich

Dodatkowe usługi kadrowo-płacowe

 • Przygotowywanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń na podstawie otrzymanych informacji
 • Dokonywanie zgłoszeń i zmian w ZUS
 • Udział w kontrolach ZUS, US, PIP
 • Sporządzanie informacji rocznych PIT-11
 • Sporządzanie pism do ZUS dotyczących zwolnień chorobowych
 • Przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • Pisma do komorników
 • Audyt poprzednich okresów rozliczeniowych
 • Korygowanie poprzednich okresów rozliczeniowych

Pozostałe usługi

 • Nadzór księgowy, który obejmuje zakresem przede wszystkim kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych, weryfikację poprawności wprowadzonych na ich podstawie zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej, takiej jak deklaracje i sprawozdania finansowe. Usługa jest realizowana wspólnie z przedsiębiorcą zlecającym usługę.